Joakim Sätterman Essens Arkitektur Arkitekt SAR/MSA Alingsås

Essens Arkitektur drivs av Joakim Sätterman, arkitekt SAR/MSA. Innan uppstarten 2022 arbetade han i åtta år på ett större kontor, med både ansvar för flertalet projekt och ledningsuppgifter på kontoret.

Projekterfarenheterna är breda, tyngdpunkten ligger främst på bostäder och kontor/industri men innefattar även stadsbyggnad/fastighetsutveckling, förskolor, kyrkor etc.

Joakim har en utbildning i Arkitektur & Teknik från Chalmers Tekniska Högskola, vilket utöver en mastersexamen i arkitektur och stadsbyggnad även innefattar ingenjörsutbildning inom konstruktion, byggnadsfysik, akustik etc.

Filosofi

Väl utformade byggnader kan bidra till att uppfylla flera av människans essentiella behov. För att uppnå detta, som vi kallar arkitekturens essens, utgår vi från tre ledord i utformningen av våra projekt:

Förenkla

God arkitektur kan förenkla människors vardag, skapa förutsättningar för människor att mötas och trivas, rum för kreativitet så väl som rekreation. 
Förenkla kan även appliceras på byggnadsutformningen där den ”enklaste” lösningen ofta är den mest rationella ur så väl ekonomiska, funktionella, tekniska och estetiska aspekter.

Försköna

Studier visar att väl utformade miljöer påverkar hur vi mår! Därför vill vi även att våra projekt ska försköna och förbättra. Detta innefattar en omsorg om såväl övergripande gestaltning som detaljer, en inlevelse i hur människor kan bruka byggnaderna och en förståelse för hur platsens befintliga förutsättningar kan förskönas och förbättras.

Förvalta

Varje projekt börjar med att vi får ett förtroende från er
som beställare/kunder. Detta förtroende vill vi förvalta genom att lyhört utgå från projektets ekonomiska, tekniska och funktionella förutsättningar.
Förvaltarskapet är däremot större än den direkta beställaren, vi ser att vi även har ett ansvar i att värna om projektets hållbarhet, att beakta ekologiska, sociala likväl som ekonomiska aspekter för att skapa en hållbar helhet.

Brasegatan 23

441 65 Alingsås

kontakt@essensarkitektur.se

Brasegatan 23

441 65 Alingsås

© 2024 Essens Arkitektur